Zdravá zmena – stratifikácia nemocníc 

Reforma Zdravá zmena – známa aj pod názvom stratifikácia nemocníc si kladie za  cieľ vykonať také zmeny v ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zlepšia kvalitu a efektivitu jej poskytovania. Od roku 2020 budú v rámci Zdravej zmeny platiť pre všetky slovenské nemocnice rovnaké kvalitatívne kritéria, pričom ich výsledkom by malo byť zníženie opakovaných operácií, či hospitalizácií, až na polovicu dnešnej úrovne. 

Kvalita a efektívne využitie zdrojov bude tiež podporené vytvorením úrovní nemocníc a to lokálnej, regionálnej, národnej a špecializovanej úrovne a kompetenčných centier so zadefinovanými rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti a minimálnymi počtami zdravotných výkonov ako kvalitatívnym indikátorom poskytovanej starostlivosti. Ak máte záujem o viac informácií, prejdite na web venovaný reforme Zdravá zmena.

Revízia výdavkov v zdravotníctve

Projekt je v správe Útvaru hodnoty za peniaze a kontrolovaný Implementačnou jednotkou. Medzi stanovené úlohy patrilo aj zlepšenie revíznej činnosti VšZP, či legislatívna úprava podmienok úhrad drahých liekov vyžadujúcich si extra schválenie podávania od zdravotnej poisťovne. 

Prerozdeľovací      mechanizmus

Prerozdeľovací mechanizmus je dôležitou súčasťou nášho systému zdravotného poistenia. Vďaka nemu majú poisťovne dostatok prostriedkov na preplácanie zdravotnej starostlivosti aj pri nákladnejších poistencoch.  V roku 2018 bol pridaný nový parameter do výpočtu a takisto sme sa venovali aj ďalším možným zlepšeniam, ktoré budú účinné v neskorších rokoch.

Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

Prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov budú využité na vytvorenie Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), ktoré budú rozmiestnené tak, aby boli blízko k ľuďom a zároveň poskytovali komplexnejšia služby v porovnaní so všeobecnými lekármi. IZP vypracováva analýzy a metodiku, pre čerpanie z operačného programu. 

Centrálne                  obstarávania

IZP pracoval na viacerých centrálnych obstarávaniach pre Slovenské nemocnice kde sa mimo iné podarilo vysúťažiť 7200 lôžok, 16 lineárnych urýchlovačov a 6 ct simulátorov. Všetky tieto obstarávania priniesli miliónové úspory. Pracovali sme aj na príprave špecifikácií potrebných pre zriadenie dynamického nákupného systému pre nemocnice, v ktorom je možná príprava a realizácia verejného obstarávania.

Skvalitnenie procesu darcovstva krvi pre NTS

IZP zabezpečuje projekt na základe spolupráce s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Macquarie Graduate School of Management v Sydney a University of Sydney. Projektje postavený na svetových vedomostiach z behaviorálnej a experimentálnej ekonómii, ktoré ako externý poradca zastrešuje prof. Robert Slonim  Výsledkom projektu bude využitie zavedenia registra darcov.

Environmentálne analýzy

Projekt pozostáva zo série piatich analýz, ktoré sú zamerané na hodnotenie vzťahu medziznečistením životného prostredia a zdravím obyvateľov. Spomedzi všetkých ochorení boli vybrané tie, ktoré sú najčastejšie spájané s kvalitou životného prostredia. V podmienkach Slovenska bola v analýzach porovnaná prevalencia daného ochorenia s geografickým rozmiestnením znečistenia.

Všetky naše publikácie nájdete na tomto odkaze