Covid 19 – nový koronavírus

Z dôvodu potreby intenzívnej komunikácie sme zriadili samostatnú podstránku pre naše výstupy súvisiace s COVID-19.

Pre informácie ohľadom Covid-19 nesúvisiace s našou predikciou alebo inými analytickými výstupmi, prosím:

Ústavná a ambulantná

zdravotná staroslivosť

Slovenská sieť ústavnej zdravotnej starostlivosti je jedna z najhustejších v rámci EU krajín. Napriek tomu dosahujeme podpriemerné výsledky kvality či efektivity prevádzky.  Zároveň máme najvyšší podiel návštev lekára na počet obyvateľov, obrátený pomer všeobecných a špecializovaných lekárov a regionálne disproporcie v ich rozložení. Analýzy a dokumenty na tieto témy nájdete tu.

beet – tím behaviorálnej a

experimentálnej ekonómie

 

Poslaním beet (behavioral and experimental economics team) je prinášať komplexne riešenia zdravotnej politiky založené na vedomostiach z behaviorálnych vied a testované pomocou laboratórnych a terénnych experimentov. Prístup zavadzania overených politík a opatrení do praxe znižuje riziko ich negatívneho spoločenského dopadu a zefektívňuje využívanie verejných finančných zdrojov.  

Lieky a lieková 

politika

Kto by nemal rád keď mu lekár predpíše lieky. My jedine ak nie sú duplicitne, či kontraindikačne predpísané. Slovensko má na jednej strane jeden z najvyšších pomerov výdavkov na lieky zo všetkých výdavkov v systéme. Na druhej strane často zaostávame v implementácií inovatívnej liečby. Analýzy a dokumenty na túto tému nájdete tu.

Zdravotnícke pomôcky a

technika

IZP sa venuje benchmarkovaniu cien zdravotnej techniky a šzm a príprave technických špecifikácií centrálnych obstarávaní pre MZ SR. Analýzy a databázy na tieto témy nájdete tu.

Verejné zdravie a

environmentálne témy

Efektívna prevencia je najlepším liekom, aký bol kedy vymyslený. Podpora verejného zdravia, kampaní či osvety je preto kľúčové pre každú krajinu. Analýzy vplyvov životného prostredia na jednotlivé ochorenia nájdete tu.

Iné publikácie

a analýzy

Publikujeme radi a veľa, pre MF SR, OECD, WHO či EU Komisiu. Krátky prehľad našich najväčších výstupov, vrátane revízií výdavkov, strategických rámcov, predikcií personálu, rozpočtových vecí či podkladov pre výstavby nových nemocníc nájdete tu.