Zdravá zmena – stratifikácia nemocníc 

Reforma Zdravá zmena – známa aj pod názvom stratifikácia nemocníc si kladie za  cieľ vykonať také zmeny v ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zlepšia kvalitu a efektivitu jej poskytovania. Od roku 2020 budú v rámci Zdravej zmeny platiť pre všetky slovenské nemocnice rovnaké kvalitatívne kritéria, pričom ich výsledkom by malo byť zníženie opakovaných operácií, či hospitalizácií, až na polovicu dnešnej úrovne. 

Kvalita a efektívne využitie zdrojov bude tiež podporené vytvorením úrovní nemocníc a to lokálnej, regionálnej, národnej a špecializovanej úrovne a kompetenčných centier so zadefinovanými rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti a minimálnymi počtami zdravotných výkonov ako kvalitatívnym indikátorom poskytovanej starostlivosti. Ak máte záujem o viac informácií, prejdite na web venovaný reforme Zdravá zmena.

Ústavná a ambulantná

zdravotná staroslivosť

Slovenská sieť ústavnej zdravotnej starostlivosti je jedna z najhustejších v rámci EU krajín. Napriek tomu dosahujeme podpriemerné výsledky kvality či efektivity prevádzky.  Zároveň máme najvyšší podiel návštev lekára na počet obyvateľov, obrátený pomer všeobecných a špecializovaných lekárov a regionálne disproporcie v ich rozložení. Analýzy a dokumenty na tieto témy nájdete tu.

– Stratifikácia siete nemocníc

– Analýza poskytovania peritoneálnej dialýzy

– Integrovaný regionálny operačný program

– Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

beet – tím behaviorálnej a

experimentálnej ekonómie

 

Poslaním beet (behavioral and experimental economics team) je prinášať komplexne riešenia zdravotnej politiky založené na vedomostiach z behaviorálnych vied a testované pomocou laboratórnych a terénnych experimentov. Prístup zavadzania overených politík a opatrení do praxe znižuje riziko ich negatívneho spoločenského dopadu a zefektívňuje využívanie verejných finančných zdrojov.  

– Skvalitnenie darcovstva pre NTS SR

Lieky a lieková 

politika

Kto by nemal rád keď mu lekár predpíše lieky. My jedine ak nie sú duplicitne, či kontraindikačne predpísané. Slovensko má na jednej strane jeden z najvyšších pomerov výdavkov na lieky zo všetkých výdavkov v systéme. Na druhej strane často zaostávame v implementácií inovatívnej liečby. Analýzy a dokumenty na túto tému nájdete tu.

– Analýza zmeny vykazovania liekov do medzinárodných štatistík

– Analýza spotreby liekov Eylea a Lucentis

Zdravotnícke pomôcky a

technika

IZP sa venuje benchmarkovaniu cien zdravotnej techniky a šzm a príprave technických špecifikácií centrálnych obstarávaní pre MZ SR. Analýzy a databázy na tieto témy nájdete tu.

– Databázy a technické špecifikácia zdravotníckej techniky

Verejné zdravie a

environmentálne témy

Efektívna prevencia je najlepším liekom, aký bol kedy vymyslený. Podpora verejného zdravia, kampaní či osvety je preto kľúčové pre každú krajinu. Analýzy vplyvov životného prostredia na jednotlivé ochorenia nájdete tu.

– Infekčné črevné choroby
– Skrátená verzia

– Obštrukčná chorobú pľúc
– Skrátená verzia

– Ischemická chorobu srdca
– Skrátená verzia

– Infekcia dolných dýchacích ciest
– Skrátená verzia

– Rakovina pľúc
– Skrátená veria

Iné publikácie

a analýzy

Publikujeme radi a veľa, pre MF SR, OECD, WHO či EU Komisiu. Krátky prehľad našich najväčších výstupov, vrátane revízií výdavkov, strategických rámcov, predikcií personálu, rozpočtových vecí či podkladov pre výstavby nových nemocníc nájdete tu.

   Revízia výdavkov v zdravotníctve

– Prerozdeľovací mechanizmus

– Analýza dopadu sociálnych politík

– Rekonštrukcia FNsP F. D. Roosevelta

– Strategický rámec starostlivosti o zdravie

– Predikcia potreby zdravotníckeho personálu

– Health systems in transition – Slovakia

– European commission – Public health

– The health systems and policy monitor – Slovakia

– Eurohealth – harnessing big data for health