Inštitút zdravotnej politiky

Inštitút zdravotnej politiky je analytickým a poradenským útvarom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Tím inštitútu tvoria ako ľudia s bohatými skúsenosťami z viacerých odvetví zdravotníckeho sektora, tak aj čerství absolventi, často krát prestížnych zahraničných univerzít. Poslaním inštitútu je poskytovať kvalitné analýzy, kontrola verejných zdrojov a snaha o ich efektívnejšie využívanie ale aj podieľanie sa na tvorbe verejných politík. 

Martin Smatana, MSc

Vedúci IZP

Martin študoval na Oxforde a promoval v odbore zdravotnícky manažment na Imperial College, v Británií neskôr pôsobil ako analytik v štátnom zdravotníckom inštitúte. Od roku 2014 pracuje na ministerstve zdravotníctva a od roku 2016 šéfuje IZP.  Martin je autorom viacerých publikácií a je členom social protection committee Európskej komisie.

Imrich Berta, MPhil

Imro je absolventom aplikovanej matematiky na University of Cambridge. Počas štúdia pracoval na odhaľovaní komplexných asociácií DNA metylácie s inteligenciou a depresiou pomocou machine learningu. Na IZP sa venuje využitiu genomických technológií, machine learningu a umelej inteligencií v zdravotníctve. Je spolutvorcom algoritmu na odhaľovanie anomálií v predpisovaní liekov.

Jakub Dovčík, MSc

Jakub pracuje na IZP externe počas štúdia technologickej politiky na University of Cambridge. Vďaka Štipendiu Martina Filka bude po skončení štúdia pokračovať ako analytik na IZP, kde sa chce ďalej venovať hlavne analýzam a implementáciám nových technológií v zdravotníctve. Vyštudoval rozvojové štúdiá a antropológiu na London School of Economics a počas štúdia stážoval na viacerých ústredných orgánoch štátnej správy.

Mgr. Michaela Laktišová

Miška má vyštudovanú biotechnológiu na Slovenskej technickej univerzite a manažment informačných systémov na Univerzite Komenského. V minulosti pracovala v zdravotníckej IT firme, kde pracovala na návrhu nemocničného a formačného systému. Na IZP sa venuje najmä sieti ambulancií, naceňovaniu výkonov zdravotnej starostlivosti, dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti a liekovej politike.

Mgr. Róbert Patejdl

Robo vyštudoval aplikovanú a manažérsku matematiku na Matfyze Univerzity Komenského v Bratislave. Na IZP sa venuje analýzam investičných projektov podriadených organizácií ministerstva, technickým špecifikáciam zdravotníckej techniky a spolupracoval aj na analýzach v rámci stratifikácie nemocníc.

Kristína Porvažníková, MA

Po ukončení magisterského štúdia na univerzite KU Leuven v Belgicku v odbore Európskych štúdií sa vrátila na Slovensko a začala pracovať na Inštitúte zdravotnej politiky. Na IZP sa začala venovať porovnávaniu cien zdravotníckej techniky pri nákupoch realizovaných nemocnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Okrem toho sa aktuálne venuje projektu týkajúceho sa dialyzovaných pacientov.

Mgr. Alexandra Tövišová

Saša vyštudovala politológiu a neskôr aj public relations, obchod a marketing na Dublin Business School. Neskôr pracovala v Londýne ako mediálna analytička a po návrate domov pokračovala v analýzach mediálneho prostredia. Na IZP začala pracovať pri zrode projektu benchmarkingu cien zdravotníckej techniky, ktorý bol neskôr ocenený ako úradnícky čin roka. Momentálne pracuje aj na analýzach na témú dialýz a transplantácií. 

Monika Kállaiová

Monika má na starosti chod a organizáciu celej kancelárie. V minulosti pracovala ako asistentka na krízovom manažmente a v kancelárií ministra. Množstvo stretnutí a každodenný chod našej práce by sme bez tohto klúčového člena nášho tímu zvládali len veľmi ťažko.

Mgr. Róbert Martin Hudec

Robo je doktorand na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, kde sa venuje politcko-administratívnym vzťahom. Na rovnakej fakulte absolvoval aj magisterské štúdium v odbore verejnej politiky. V minulosti sa venoval občianskemu aktivizmu a stážoval v Kancelárii Prezidenta SR. Na IZP sa primárne venuje komunikácií výstupov s verejnosťou.

 

Mgr. Romana Micovčáková

Romana vyštudovala farmáciu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, rok strávila na University of Porto. Momentálne pokračuje v štúdiu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Na IZP sa venuje liekovej politike a kontrole nákupov špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky.

Odbor stratégie

Odbor stratégie Inštitútu zdravotnej politiky plní úlohy súvisiace s plnením strategických cieľov v zdravotníctve, pričom spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi Ministerstva zdravotníctva. Pri analytickej činnosti pracuje odbor najmä s databázy Národného centra zdravotníckych informácií, Štatistického úradu Slovenskej republiky, zdravotných poisťovní, OECD a WHO.

Michal Štofko, PhD

Riaditeľ odboru stratégie
Michal študoval ekonómiu na Wirtschaftsuniversität Wien a PhD získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má bohaté skúsenosti z viacerých segmentov zdravotníctva, kde sa roky venoval platobným mechanizmom a sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Michal pracoval aj na implementácií DRG v pilotných nemocniciach v Srbsku, bol analytikom zdravotnej poistovne a dátovým manažérom farmaceutickej firmy. Na IZP mimo iné dohliada na projekt stratifikácie nemocníc, revízie úhrad za lieky, DRG a prerozdeľovacieho mechanizmu.

Ján Dudek, MSc

Jano vyštudoval matematicko-ekonomickú analýzu na Rice University v Houstone. Strávil tiež rok štúdiom ekonometrie na Oxforde a získal magisterský titul z Center for Monetary and Financial Studies v Madride. Na IZP sa venuje využitiu machine learningu a umelej inteligencie v zdravotníctve, prerozdeľovaciemu mechanizmu a nákladovým modelom v zdravotníckych technológiách.

Gaston Ivanov, MSc

Gaston je absolventom európskej verejnej správy na KU Leuven. Skúsenosti ako analytik nadobudol v INEKO a na Útvare hodnoty za peniaze Ministerstva financií. Gastonova hlavná náplň práce je na stratifikácii siete nemocníc, okrem iného pracuje aj na prerozdeľovacom mechanizme.

Mgr. Ivana Kuriaková

Ivanka vyštudovala geografiu a regionálny rozvoj na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na IZP sa, okrem iného, venuje problematike DRG na Slovensku a je spoluautorkou viacerých analýz, ktoré sa zaoberajú vplyvom životného prostredia na zdravie

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva plní úlohy súvisiace s metodickým riadením systému zdravotného poistenia v Slovenskej republiky a to vrátane prípravy legislatívnych zámerov v danej oblasti a ich následnú implementáciu.

Mgr. Zuzana Földesová Motajová

riaditeľka OPMZ

Zuzka už počas štúdia práva pracovala na legislatívnom odbore MZSR, od roku 2009 pracuje na odbore poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva MZSR,  ktorého je v súčasnosti riaditeľkou, niekde v medzičase vyštudovala Health Managment Academy a dosiahla titul MSc, je členkou rozkladovej komisie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prednáša na Lekárskej fakulte UK  a na SZU zdravotné poistenie a cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, prispieva článkami do rôznych zdravotníckych časopisov najmä o zdravotnom poistení, cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, novinkách v legislatíve.

Tím behaviorálnej a experimentálnej ekonómie

Poslaním beet (behavioral and experimental economics team) je prinášať komplexne riešenia zdravotnej politiky založené na vedomostiach z behaviorálnych vied a testované pomocou laboratórnych a terénnych experimentov. Prístup zavadzania overených politík a opatrení do praxe znižuje riziko ich negatívneho spoločenského dopadu a zefektívňuje využívanie verejných finančných zdrojov.  Súčasťou beet-u sú nie len ľudia z IZP, ale aj z Ekonomickej univerzity v Bratislave a MGSM v Sydney, s ktorými spolupracujeme.

Lukáš Sekelský, PhD

Vedúci beet 
Lukáš je absolventom doktorandského štúdia verejnej správy a regionálneho rozvoja na EUBA, semester strávil aj v Grazi a vo Viedni. Počas štúdia sa venoval verejnej sfére a tvorbe strategických dokumentov. Je spoluautorom projektu CIZS, predikcie potreby nedostatkového zdravotníckeho personálu a takisto na IZP zastrešuje projekty behaviorálnej a experimentálnej ekonómie. Lukáš je národným delegátom pre štatistiku o zdraví v rámci OECD.

Ing. Martina Fehérová, MSc

Martina Fehérová, je absolventkou odboru Medzinárodné financie na Nottingham Trent University v Anglicku a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne dokončuje doktorandské štúdium v oblasti behaviorálnej a experimentálnej ekonómie. Je držiteľkou štipendia od Národného štipendijného programu SR na 10 mesačný výskumný pobyt na Macquarie University v Austrálii. Spolupracuje s IZP na projektoch v oblasti behaviorálnej a experimentálnej ekonómie v aplikácii na zdravotníctvo.

doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

Jana Péliová sa na Katedre financií NHF EU v Bratislave zaoberá experimentálnou ekonómiou. V roku 2015 v tomto odbore habilitovala prednáškou na tému: Správanie sa ekonomických subjektov v podmienkach limitovanej straty – experimentálny prístup. V roku 2012 uskutočnila výskumný pobyt ako Fulbright Scholar v Economic Science Institute, Chapmanovej univerzity u profesora Vernona Smitha, nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu v oblasti experimentálnych metód. V roku 2015 získala so spoluautormi cenu Economicus nadácie VÚB za najlepšiu zahraničnú publikáciu mladých vedeckých pracovníkov za článok: Experimenting with purchase history based price discrimination.

 

prof. Maroš Servátka

Maroš Servátka je profesorom ekonómie na Macquarie Graduate School of Management v Sydney, zakladajúcim riaditeľom MGSM Vernon L. Smith Experimental Economics Laboratory a hosťujúcim profesorom na Katedre financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Maroš sa zaoberá experimentálnou a behaviorálnou ekonómiou. Má skúsenosti s poradenstvom firmám, vládam a charitám v oblasti behaviorálnych prístupov a riešení.