Inštitút zdravotnej politiky

Inštitút zdravotnej politiky je analytickým a poradenským útvarom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Tím inštitútu tvoria ako ľudia s bohatými skúsenosťami z viacerých odvetví zdravotníckeho sektora, tak aj čerství absolventi, často krát prestížnych zahraničných univerzít. Poslaním inštitútu je poskytovať kvalitné analýzy, kontrola verejných zdrojov a snaha o ich efektívnejšie využívanie ale aj podieľanie sa na tvorbe verejných politík. 

Martin Smatana, MSc

Vedúci IZP

Martin študoval na Oxforde a promoval v odbore zdravotnícky manažment na Imperial College, v Británií neskôr pôsobil ako analytik v štátnom zdravotníckom inštitúte. Od roku 2014 pracuje na ministerstve zdravotníctva a od roku 2016 šéfuje IZP.  Martin je autorom viacerých publikácií a je členom social protection committee Európskej komisie.

Mgr. Matej Dugovič

Matej vyštudoval masmediálnu komunikáciu. Pracoval vo viacerých denníkoch so zameraním na komunálnu aj celoštátnu politiku a dátovú žurnalistiku. Na verejný záujem dohliada aj na IZP, kde je hlavnou náplňou jeho práce kontrola nákupov zdravotnej techniky.

Monika Kállaiová

Monika má na starosti chod a organizáciu celej kancelárie. V minulosti pracovala ako asistentka na krízovom manažmente a v kancelárií ministra. Množstvo stretnutí a každodenný chod našej práce by sme bez tohto klúčového člena nášho tímu zvládali len veľmi ťažko.

Mgr. Michaela Laktišová

Miška má vyštudovanú biotechnológiu na Slovenskej technickej univerzite a manažment informačných systémov na Univerzite Komenského. V minulosti pracovala v zdravotníckej IT firme, kde pracovala na návrhu nemocničného a formačného systému. Na IZP sa venuje najmä sieti ambulancií, naceňovaniu výkonov zdravotnej starostlivosti, dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti a liekovej politike.

Mgr. Róbert Patejdl

Kristína Porvažníková, MA

Po ukončení magisterského štúdia na univerzite KU Leuven v Belgicku v odbore Európskych štúdií sa vrátila na Slovensko a začala pracovať na Inštitúte zdravotnej politiky. Na IZP sa začala venovať porovnávaniu cien zdravotníckej techniky pri nákupoch realizovaných nemocnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Okrem toho sa aktuálne venuje projektu týkajúceho sa dialyzovaných pacientov.

Mgr. Alexandra Tövišová

Mgr. Romana Micovčáková

Romana vyštudovala farmáciu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, rok strávila na University of Porto. Momentálne pokračuje v štúdiu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Na IZP sa venuje liekovej politike a kontrole nákupov špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky.

MUDr. Dávid Kocan

Dávid je absolventom všeobečného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Popri štúdiu sa stíhal venovať aj popularizácií vedy a techniky medzi mladými ľuďmi. Na IZP sa venuje príprave verejných obstarávaní zdravotnej techniky pre rôzne klinické odbory, benchmarkingu cien a spolupracoval aj na projekte ohľadom dlhodobej zdravotnej starostlivosti.

Imrich Berta, MPhil

Imro je absolventom aplikovanej matematiky na University of Cambridge. Počas štúdia pracoval na odhaľovaní komplexných asociácií DNA metylácie s inteligenciou a depresiou pomocou machine learningu. Na IZP sa venuje využitiu genomických technológií, machine learningu a umelej inteligencií v zdravotníctve. Je spolutvorcom algoritmu na odhaľovanie anomálií v predpisovaní liekov.

Odbor stratégie

Odbor stratégie Inštitútu zdravotnej politiky plní úlohy súvisiace s plnením strategických cieľov v zdravotníctve, pričom spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi Ministerstva zdravotníctva. Pri analytickej činnosti pracuje odbor najmä s databázy Národného centra zdravotníckych informácií, Štatistického úradu Slovenskej republiky, zdravotných poisťovní, OECD a WHO.

Michal Štofko, PhD

Riaditeľ odboru stratégie
Michal študoval ekonómiu na Wirtschaftsuniversität Wien a PhD získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má bohaté skúsenosti z viacerých segmentov zdravotníctva, kde sa roky venoval platobným mechanizmom a sieti poskytovateľov zdravotnej starostlyvosti. Michal pracoval aj na implementácií DRG v pilotných nemocniciach v Srbsku, bol analytikom zdravotnej poistovne a dátovým manažérom farmaceutickej firmy. Na IZP mimo iné dohliada na projekt stratifikácie nemocníc, revízie úhrad za lieky, DRG a prerozdeľovacieho mechanizmu. 

Ján Dudek, MSc

Jano vyštudoval matematicko-ekonomickú analýzu na Rice University v Houstone. Strávil tiež rok štúdiom ekonometrie na Oxforde a získal magisterský titul z Center for Monetary and Financial Studies v Madride. Na IZP sa venuje využitiu machine learningu a umelej inteligencie v zdravotníctve, prerozdeľovaciemu mechanizmu a nákladovým modelom v zdravotníckych technológiách.

Gaston Ivanov, MSc

Gaston je absolventom európskej verejnej správy na KU Leuven. Skúsenosti ako analytik nadobudol v INEKO a na Útvare hodnoty za peniaze Ministerstva financií. Gastonova hlavná náplň práce je na stratifikácii siete nemocníc, okrem iného pracuje aj na prerozdeľovacom mechanizme.

Mgr. Ivana Kuriaková

Ivanka vyštudovala geografiu a regionálny rozvoj na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na IZP sa, okrem iného, venuje problematike DRG na Slovensku a je spoluautorkou viacerých analýz, ktoré sa zaoberajú vplyvom životného prostredia na zdravie

Lukáš Sekelský, PhD

Lukáš je absolventom doktorandského štúdia verejnej správy a regionálneho rozvoja na EUBA, semester strávil aj v Grazi a vo Viedni. Počas štúdia sa venoval verejnej sfére a tvorbe strategických dokumentov. Je spoluautorom projektu CIZS, predikcie potreby nedostatkového zdravotníckeho personálu a takisto na IZP zastrešuje projekty behaviorálnej a experimentálnej ekonómie. Lukáš je národným delegátom pre štatistiku o zdraví v rámci OECD.

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva plní úlohy súvisiace s metodickým riadením systému zdravotného poistenia v Slovenskej republiky a to vrátane prípravy legislatívnych zámerov v danej oblasti a ich následnú implementáciu.

Mgr. Zuzana Földesová Motajov

riaditeľka OPMZ