Inštitút zdravotnej politiky

Inštitút zdravotnej politiky je analytickým a poradenským útvarom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Tím inštitútu tvoria ako ľudia s bohatými skúsenosťami z viacerých odvetví zdravotníckeho sektora, tak aj čerství absolventi, často krát prestížnych zahraničných univerzít. Poslaním inštitútu je poskytovať kvalitné analýzy, kontrola verejných zdrojov a snaha o ich efektívnejšie využívanie ale aj podieľanie sa na tvorbe verejných politík. 

Martin Smatana, MSc

Vedúci IZP

Martin študoval na Oxforde a promoval v odbore zdravotnícky manažment na Imperial College, v Británií neskôr pôsobil ako analytik v štátnom zdravotníckom inštitúte. Od roku 2014 pracuje na ministerstve zdravotníctva a od roku 2016 šéfuje IZP.  Martin je autorom viacerých publikácií a je členom social protection committee Európskej komisie.

Mgr. Matej Dugovič

Matej vyštudoval masmediálnu komunikáciu. Pracoval vo viacerých denníkoch so zameraním na komunálnu aj celoštátnu politiku a dátovú žurnalistiku. Na verejný záujem dohliada aj na IZP, kde je hlavnou náplňou jeho práce kontrola nákupov zdravotnej techniky.

Monika Kállaiová

Monika má na starosti chod a organizáciu celej kancelárie. V minulosti pracovala ako asistentka na krízovom manažmente a v kancelárií ministra. Množstvo stretnutí a každodenný chod našej práce by sme bez tohto klúčového člena nášho tímu zvládali len veľmi ťažko.

Mgr. Michaela Laktišová

Miška má vyštudovanú biotechnológiu na Slovenskej technickej univerzite a manažment informačných systémov na Univerzite Komenského. V minulosti pracovala v zdravotníckej IT firme, kde pracovala na návrhu nemocničného a formačného systému. Na IZP sa venuje najmä sieti ambulancií, naceňovaniu výkonov zdravotnej starostlivosti, dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti a liekovej politike.

Mgr. Róbert Patejdl

Kristína Porvažníková, MA

Mgr. Alexandra Tövišová

MUDr. Dávid Kocan

Dávid je absolventom všeobečného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Popri štúdiu sa stíhal venovať aj popularizácií vedy a techniky medzi mladými ľuďmi. Na IZP sa venuje príprave verejných obstarávaní zdravotnej techniky pre rôzne klinické odbory, benchmarkingu cien a spolupracoval aj na projekte ohľadom dlhodobej zdravotnej starostlivosti.

Odbor stratégie

Odbor stratégie Inštitútu zdravotnej politiky plní úlohy súvisiace s plnením strategických cieľov v zdravotníctve, pričom spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi Ministerstva zdravotníctva. Pri analytickej činnosti pracuje odbor najmä s databázy Národného centra zdravotníckych informácií, Štatistického úradu Slovenskej republiky, zdravotných poisťovní, OECD a WHO.

Michal Štofko, PhD

Riaditeľ odboru stratégie
Michal študoval ekonómiu na Wirtschaftsuniversität Wien a PhD získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má bohaté skúsenosti z viacerých segmentov zdravotníctva, kde sa roky venoval platobným mechanizmom a sieti poskytovateľov zdravotnej starostlyvosti. Michal pracoval aj na implementácií DRG v pilotných nemocniciach v Srbsku, bol analytikom zdravotnej poistovne a dátovým manažérom farmaceutickej firmy. Na IZP mimo iné dohliada na projekt stratifikácie nemocníc, revízie úhrad za lieky, DRG a prerozdeľovacieho mechanizmu. 

Ján Dudek, MSc

Jano vyštudoval matematicko-ekonomickú analýzu na Rice University v Houstone. Strávil tiež rok štúdiom ekonometrie na Oxforde a získal magisterský titul z Center for Monetary and Financial Studies v Madride. Na IZP sa venuje využitiu machine learningu a umelej inteligencie v zdravotníctve, prerozdeľovaciemu mechanizmu a nákladovým modelom v zdravotníckych technológiách.

Gaston Ivanov, MSc

Gaston je absolventom európskej verejnej správy na KU Leuven. Skúsenosti ako analytik nadobudol v INEKO a na Útvare hodnoty za peniaze Ministerstva financií. Gastonova hlavná náplň práce je na stratifikácii siete nemocníc, okrem iného pracuje aj na prerozdeľovacom mechanizme.

Mgr. Ivana Kuriaková

Ivanka vyštudovala geografiu a regionálny rozvoj na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na IZP sa, okrem iného, venuje problematike DRG na Slovensku a je spoluautorkou viacerých analýz, ktoré sa zaoberajú vplyvom životného prostredia na zdravie

Lukáš Sekelský, PhD

Lukáš je absolventom doktorandského štúdia verejnej správy a regionálneho rozvoja na EUBA, semester strávil aj v Grazi a vo Viedni. Počas štúdia sa venoval verejnej sfére a tvorbe strategických dokumentov. Je spoluautorom projektu CIZS, predikcie potreby nedostatkového zdravotníckeho personálu a takisto na IZP zastrešuje projekty behaviorálnej a experimentálnej ekonómie. Lukáš je národným delegátom pre štatistiku o zdraví v rámci OECD.

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva plní úlohy súvisiace s metodickým riadením systému zdravotného poistenia v Slovenskej republiky a to vrátane prípravy legislatívnych zámerov v danej oblasti a ich následnú implementáciu.

Mgr. Zuzana Földesová Motajov

riaditeľka OPMZ