Model 1: Dopady obmedzenia mobility na šírenie vírusu Covid-19

In [1]:
## Nahratie balikov, pouzitie Anaconda Jupyter notebook + updatovane baliky.
import numpy as np
import pandas as pd
from tqdm import tqdm_notebook
import pickle
import numpy as np
import pandas as pd
import plotly
import plotly.graph_objects as go
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set(rc={'figure.figsize':(11, 4)})
In [2]:
## Funkcia pre výpočet priemeru zo simulácií
def sumlist(x):
  tmp=x[0]
  for i in x[1:]:
    tmp=tmp+i
  return tmp/len(x)
In [3]:
## Údaje k počtu obyvateľov na obec 
pop = pd.read_excel('./zdroje/munic_pop.xlsx')
pop_N = np.array(pop['popul'])
In [4]:
## Priradenie GPS suradnic pre kazdu obec
def get_coors_long(x):
  return float(df_coords.loc[df_coords.IDN4.apply(str)==x,'long'])

def get_coors_lat(x):
  return float(df_coords.loc[df_coords.IDN4.apply(str)==x,'lat'])
df_coords=pd.read_excel('./zdroje/obce1.xlsx')
data_i=pop
data_i.loc[:,'long']=data_i.munic.apply(str).apply(get_coors_long)
data_i.loc[:,'lat']=data_i.munic.apply(str).apply(get_coors_lat)
In [5]:
## Otvorenie OD (origin-destination) matice, ktora popisuje migracne pohyby
## obyvatelstva na zaklade realnych dat.
with open('./vystupy_model/OD_final.pickle','rb') as f:
  OD=pickle.load(f)
In [6]:
## Stav nákazy 15.3.2020, priradenie poctov k jednotlivym obciam

#Bratislava (I.-V.) – 27
##Martin – 7
#Malacky (Kostolište, Vysoká pri Morave) – 4
#Nitra – 3
#Nové Mesto nad Váhom – 3
#Košice (I.-IV.) – 2
#Banská Bystrica – 2
#Trnava – 2
#Senec – 2
#Nové Zámky – 2
#Dunajská streda (Hviezdoslavov) – 1
#Svidník (Giraltovce) – 1
#Partizánske – 1
#Partizánske (Veľké Uherce) – 1
##Bytča – 1
#Trenčín – 1
#Spišská Nová Ves – 1

nakazy_sk=pd.DataFrame({'kod':[529346,529346,529320 , 512036,508063,500011,506338,598186,508438,506745,508217,503011,
          501433,527106,505315,505315,517461,505820,526355],
           'pocet':[4,3,25,7,4,3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1]})

first_infections=np.zeros(2926)
for i in np.arange(nakazy_sk.shape[0]):
  first_infections[pop.munic==nakazy_sk.kod.iloc[i]]=nakazy_sk.pocet.iloc[i]
  
first_infections_original=first_infections
In [7]:
## Definicia simulacie (na zaklade verejne dostupneho kodu k SIR modelu)
## Hlavnym parametrom je public_trans (alfa), ktory kontroluje level mobility populacie.

def simul(public_trans):  
  N_k = pop.popul.to_numpy()     # Populacia
  locs_len = len(N_k)         # Pocet obci
  SIR = np.zeros(shape=(locs_len, 3)) # Dataframe pre S - susceptible, I - infected, R - recovered na kazdy den.
  SIR[:,0] = N_k           # Inicializacia susceptible ako celej populacie (nikto nie je imunny)

  SIR[:, 0] = SIR[:, 0] - first_infections
  SIR[:, 1] = SIR[:, 1] + first_infections   # infikovani presunuti do I skupiny

  ## Standardizacia na pomer
  row_sums = SIR.sum(axis=1)
  SIR_n = SIR / row_sums[:, np.newaxis]

  ## Inicializacia parametrov
  beta = 0.4 # "Transmission rate"
  gamma = 0.10 # "Recovery rate"
  R0 = beta/gamma # Reprodukcne cislo ("Basic reproduction number") - pocitame skor s pesimistickym scenarom.
  gamma_vec = np.full(locs_len, gamma)
  public_trans_vec = np.full(locs_len, public_trans)

  ## Vytvarame kopie matic
  SIR_sim = SIR.copy()
  SIR_nsim = SIR_n.copy()
  
  ## Prebiehame simulaciu
  infected_pop_norm = []
  susceptible_pop_norm = []
  recovered_pop_norm = []
  SIR_sim_arr=np.zeros((SIR_sim.shape[0],SIR_sim.shape[1],200))
  j=0
  for time_step in tqdm_notebook(range(200)):
    ## Transmission rate je na kazdu obec ina, prvotne data su z gamma distribucie
    beta_vec = np.random.gamma(beta, 2, locs_len)
    # Matice infekcii
    infected_mat = np.array([SIR_nsim[:,1],]*locs_len).transpose()
    OD_infected = np.round(OD*infected_mat)
    # Pocet infikovanych cestujucich do kazdej obce (vratane zotrvania vo vlastnej obci)
    inflow_infected = OD_infected.sum(axis=0)
    inflow_infected = np.round(inflow_infected*public_trans_vec)
    # Nove infekcie na zaklade rychlosti sirenia (beta), a novych nakaz,
    # standardizovane na podiel
    new_infect = beta_vec*SIR_sim[:, 0]*inflow_infected/(N_k + OD.sum(axis=0))
    new_recovered = gamma_vec*SIR_sim[:, 1]
    new_infect = np.where(new_infect>SIR_sim[:, 0], SIR_sim[:, 0], new_infect)
    ## Novoinfikovani odchadzaju z kategorie S
    SIR_sim[:, 0] = SIR_sim[:, 0] - new_infect
    ## Novoinfikovani prichadzaju do kategorie I a z nej odchadzaju vylieceni
    SIR_sim[:, 1] = SIR_sim[:, 1] + new_infect - new_recovered
    ## Vylieceni prichadzaju do kat. R
    SIR_sim[:, 2] = SIR_sim[:, 2] + new_recovered
    SIR_sim = np.where(SIR_sim<0,0,SIR_sim)
    # Normalizacia
    row_sums = SIR_sim.sum(axis=1)
    SIR_nsim = SIR_sim / row_sums[:, np.newaxis]
    SIR_sim_arr[:,:,j]=SIR_sim
    j=j+1
    S = SIR_sim[:,0].sum()/N_k.sum()
    I = SIR_sim[:,1].sum()/N_k.sum()
    R = SIR_sim[:,2].sum()/N_k.sum()
    infected_pop_norm.append(I)
    susceptible_pop_norm.append(S)
    recovered_pop_norm.append(R)
  ## Vytvor konecnu maticu
  res = pd.DataFrame(list(zip(infected_pop_norm, susceptible_pop_norm, recovered_pop_norm)), columns = ['inf','sus','rec'])
  return res,SIR_sim_arr
In [8]:
## Data k poctu seniorov na obec pre scenar o ziadnej mobilite pre tuto populaciu
data_senior=pd.read_excel('./zdroje/OD_IFP/senior.xlsx')
data_senior.loc[:,'munic']=data_senior.munic.apply(lambda x: x[-6:]).apply(int)
data_senior=data_senior.sort_values(by=['munic'])
In [9]:
## Simulacia pre seniorov - vypnuta mobilita pre tuto populaciu. 
def simul_senior(public_trans):
  # Znizenie populacie o seniorov, ktori nebudu migrovat v ramci obce podla tejto hypotezy
  N_k = pop.popul.to_numpy()-data_senior.senior.to_numpy()
  locs_len = len(N_k)         
  SIR = np.zeros(shape=(locs_len, 3)) 
  SIR[:,0] = N_k           

  SIR[:, 0] = SIR[:, 0] - first_infections
  SIR[:, 1] = SIR[:, 1] + first_infections

  row_sums = SIR.sum(axis=1)
  SIR_n = SIR / row_sums[:, np.newaxis]

  beta = 0.4
  gamma = 0.10
  R0 = beta/gamma
  gamma_vec = np.full(locs_len, gamma)
  public_trans_vec = np.full(locs_len, public_trans)

  SIR_sim = SIR.copy()
  SIR_nsim = SIR_n.copy()
  
  infected_pop_norm = []
  susceptible_pop_norm = []
  recovered_pop_norm = []
  SIR_sim_arr=np.zeros((SIR_sim.shape[0],SIR_sim.shape[1],200))
  j=0
  for time_step in tqdm_notebook(range(200)):
    beta_vec = np.random.gamma(beta, 2, locs_len)
    infected_mat = np.array([SIR_nsim[:,1],]*locs_len).transpose()
    OD_infected = np.round(OD*infected_mat)
    inflow_infected = OD_infected.sum(axis=0)
    inflow_infected = np.round(inflow_infected*public_trans_vec)
    new_infect = beta_vec*SIR_sim[:, 0]*inflow_infected/(N_k + OD.sum(axis=0))
    new_recovered = gamma_vec*SIR_sim[:, 1]
    new_infect = np.where(new_infect>SIR_sim[:, 0], SIR_sim[:, 0], new_infect)
    SIR_sim[:, 0] = SIR_sim[:, 0] - new_infect
    SIR_sim[:, 1] = SIR_sim[:, 1] + new_infect - new_recovered
    SIR_sim[:, 2] = SIR_sim[:, 2] + new_recovered
    SIR_sim = np.where(SIR_sim<0,0,SIR_sim)
    row_sums = SIR_sim.sum(axis=1)
    SIR_nsim = SIR_sim / row_sums[:, np.newaxis]
    SIR_sim_arr[:,:,j]=SIR_sim
    j=j+1
    ## Pridanie seniorov do celkovej populacie v tomto kroku pre spravny vypocet incidencie ochorenia
    S = SIR_sim[:,0].sum()/(N_k+data_senior.senior.to_numpy()).sum()
    I = SIR_sim[:,1].sum()/(N_k+data_senior.senior.to_numpy()).sum()
    R = SIR_sim[:,2].sum()/(N_k+data_senior.senior.to_numpy()).sum()
    infected_pop_norm.append(I)
    susceptible_pop_norm.append(S)
    recovered_pop_norm.append(R)
    
  res = pd.DataFrame(list(zip(infected_pop_norm, susceptible_pop_norm, recovered_pop_norm)), columns = ['inf','sus','rec'])
  return res,SIR_sim_arr
In [10]:
## Histogram R0 - distribucia Reproduction number
N_k = pop.popul.to_numpy()
locs_len = len(N_k) 
beta = 0.4
gamma = 0.10
R0 = beta/gamma
beta_vec = np.random.gamma(beta, 2, locs_len)
R0_vec = beta_vec / gamma

plt.hist(R0_vec, normed=True, bins=25)
plt.ylabel('Probability')
plt.savefig('./plots/Histogram_R0')
C:\Users\dudekj\AppData\Local\Continuum\anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:10: MatplotlibDeprecationWarning:


The 'normed' kwarg was deprecated in Matplotlib 2.1 and will be removed in 3.1. Use 'density' instead.

In [11]:
## Inicializacia zoznamov, ktore budu zaplnene v simulacii
percSIR_high=[]
percSIR_med=[]
percSIR_low=[]
percSIR_low_senior=[]

SIR_high=[]
SIR_med=[]
SIR_low=[]
SIR_low_senior=[]
In [ ]:
for sim in np.arange(50):
  ## Uprava prvych infekcii na zaklade odhadhovaneho realnu poctu nakaz,
  ## sirsia diskusia v paperi. 
  first_infections=first_infections_original*6
  
  # Simulacia pre scenare vysoka mobilita (1), stredna mobilita (0.5) a nizka mobilita (0.3)
  # Posledny scenar pre nulovu mobilitu pre seniorov.
  a_high,b_high = simul(public_trans = 1)
  a_med,b_med = simul(public_trans = 0.5)
  a_low,b_low = simul(public_trans = 0.3)
  a_low_senior,b_low_senior = simul_senior(public_trans = 0.3)
  
  percSIR_high.append(a_high)
  SIR_high.append(b_high)
  percSIR_med.append(a_med)
  SIR_med.append(b_med)
  percSIR_low.append(a_low)
  SIR_low.append(b_low)
  percSIR_low_senior.append(a_low_senior)
  SIR_low_senior.append(b_low_senior)
C:\Users\dudekj\AppData\Local\Continuum\anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:34: TqdmDeprecationWarning:

This function will be removed in tqdm==5.0.0
Please use `tqdm.notebook.tqdm` instead of `tqdm.tqdm_notebook`
C:\Users\dudekj\AppData\Local\Continuum\anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:29: TqdmDeprecationWarning:

This function will be removed in tqdm==5.0.0
Please use `tqdm.notebook.tqdm` instead of `tqdm.tqdm_notebook`
In [ ]:
## Ulozenie suboru simulacii
with open('./vystupy_model/simulations.pickle','wb') as f:
  pickle.dump([percSIR_high,percSIR_med,percSIR_low,SIR_high,SIR_med,SIR_low],f)
In [ ]:
## Otvorenie ulozeneho suboru simulacii
#with open('./vystupy_model/simulations.pickle','rb') as f:
#  percSIR_high,percSIR_med,percSIR_low,SIR_high,SIR_med,SIR_low=pickle.load(f)
#  f.close()
In [ ]:
## Porovnanie peakov podla mobility, relativne cisla graf
if True:
  x = np.arange(1,201)
  plt.rcParams['axes.facecolor']='white'
  for data in (percSIR_high):
    plt.plot(x,data.inf[0:200] ,c='red',alpha=0.9)
    plt.xlim((0, 200))
    plt.ylim((0, 0.5))
  for data in (percSIR_med):
    plt.plot(x,data.inf[0:200] ,c='orange',alpha=0.9)
    plt.xlim((0, 200))
    plt.ylim((0, 0.5))
  for data in (percSIR_low):
    plt.plot(x,data.inf[0:200] ,c='green',alpha=0.9)
    plt.xlim((0, 200))
    plt.ylim((0, 0.5))
  for data in (percSIR_low_senior):
    plt.plot(x,data.inf[0:200] ,c='blue',alpha=0.9)
    plt.xlim((0, 200))
    plt.ylim((0, 0.5))
    
  plt.title('Porovnanie peaku infekcie podľa mobility')
  plt.xlabel('Dni')
  plt.ylabel('Pomer nakazených')
  plt.savefig('./plots/plot_main_plus_senior2.png',dpi=300)
  plt.close
In [ ]:
## Denny narast poctu infikovanych v absolutnych cislach - graf
if True:
  x = np.arange(1,100)
  plt.rcParams['axes.facecolor']='white'
  for data in [sumlist(SIR_high)[:,1,:].sum(0)]:
    plt.plot(x,data[1:100]-data[0:99] ,c='red',alpha=1,linewidth=3)
    plt.xlim((0, 100))
    plt.ylim((0, 550000))
  for data in [sumlist(SIR_med)[:,1,:].sum(0)]:
    plt.plot(x,data[1:100]-data[0:99] ,c='orange',alpha=1,linewidth=3)
    plt.xlim((0, 100))
    plt.ylim((0, 550000))
  for data in [sumlist(SIR_low)[:,1,:].sum(0)]:
    plt.plot(x,data[1:100]-data[0:99] ,c='green',alpha=1,linewidth=3)
    plt.xlim((0, 100))
    plt.ylim((0, 550000))
  plt.title('Denný nárast počtu infikovaných')
  plt.xlabel('Dni')
  plt.ylabel('Počet nových nákaz')

  plt.subplots_adjust(left = 0.155)
  plt.savefig('./plots/plot3_main.png',dpi=300)
  plt.close
In [ ]:
## Graf pre vsetky vs. zachytene pripady virusu
data_uk=pd.DataFrame({'Všetky prípady':np.concatenate([np.array([1,3,5,7,7,10,21,32,44]),sumlist(SIR_low)[:,1,:].sum(0)]),
       'Zachytené prípady':np.concatenate([[0,0,0,0,0],np.array([1,3,5,7,7,10,21,32,44]),sumlist(SIR_low)[:,1,:].sum(0)[:-5]])})

x=np.arange(0,109)
plt.plot(x,data_uk['Zachytené prípady'] ,c='orange',alpha=1,linewidth=3)
plt.plot(x,data_uk['Všetky prípady'] ,c='red',alpha=1,linewidth=3)
plt.xlim(0,45)
plt.ylim(0,10000)
plt.xlabel('Dni')

plt.legend(['Zachytené prípady', 'Všetky prípady'])

plt.ylabel('Počet')
plt.savefig('./plots/zname_nezname.png',dpi=300)
In [ ]:
## Ulozenie a export priemernej hodnoty zo 100 simulacii
pd.DataFrame(sumlist(SIR_low)[:,1,:]).to_csv('./results/I_low.csv')
pd.DataFrame(sumlist(SIR_low)[:,0,:]).to_csv('./results/S_low.csv')
pd.DataFrame(sumlist(SIR_low)[:,2,:]).to_csv('./results/R_low.csv')

pd.DataFrame(sumlist(SIR_med)[:,1,:]).to_csv('./results/I_med.csv')
pd.DataFrame(sumlist(SIR_med)[:,0,:]).to_csv('./results/S_med.csv')
pd.DataFrame(sumlist(SIR_med)[:,2,:]).to_csv('./results/R_med.csv')

pd.DataFrame(sumlist(SIR_high)[:,1,:]).to_csv('./results/I_high.csv')
pd.DataFrame(sumlist(SIR_high)[:,0,:]).to_csv('./results/S_high.csv')
pd.DataFrame(sumlist(SIR_high)[:,2,:]).to_csv('./results/R_high.csv')

percSIR_high_avg=sumlist(percSIR_high)
percSIR_med_avg=sumlist(percSIR_med)
percSIR_low_avg=sumlist(percSIR_low)
In [ ]:
## Mapa sirenia infekcie po obciach (vysledkom je 100 obrazkov, z ktorych
## je mozne vytvorit animaciu)
## Scenar vysokej mobility
for jj in np.arange(100):
  day='day'+str(jj+1)
  fig = go.Figure()

  fig.add_trace(go.Scattergeo(
    locationmode = 'country names',
    lon = data_i.long,
    lat = data_i.lat,
    hoverinfo = 'text',
    text = 'Cases :'+(data_i.loc[:,day].apply(str)),
    mode = 'markers',
    marker = dict(
      size=np.log2(data_i.loc[:,day]+1),
      color = 'red',
      line = dict(
        width = 2,
        color = 'rgba(68, 68, 68, 0)'
      )
    )))

  fig.update_layout(
    title_text = day+'; infected=' + str(data_i.loc[:,day].sum()),
    showlegend = False,

    geo = go.layout.Geo(

      scope = 'europe',
      showland = True,
      landcolor = 'rgb(243, 243, 243)',
      countrycolor = 'rgb(204, 204, 204)',
      lonaxis = go.layout.geo.Lonaxis(
        range= [ 16.5, 23 ]
      ),
      lataxis = go.layout.geo.Lataxis(
        range= [ 47.5, 50 ]
      ),
      domain = go.layout.geo.Domain(
        x = [ 0, 1 ],
        y = [ 0, 1 ]
      )
    )
  )
  fig.write_image("./gif/high_"+day+".png")
In [ ]:
## Mapa sirenia infekcie po obciach
## Scenar strednej mobility

for i in np.arange(1,101):
  data_i[('day'+str(i))]=sumlist(SIR_med)[:,1,i-1]
data_i.iloc[:,4:]=data_i.iloc[:,4:].apply(np.floor)

for jj in np.arange(100):
  day='day'+str(jj+1)
  fig = go.Figure()

  fig.add_trace(go.Scattergeo(
    locationmode = 'country names',
    lon = data_i.long,
    lat = data_i.lat,
    hoverinfo = 'text',
    text = 'Cases :'+(data_i.loc[:,day].apply(str)),
    mode = 'markers',
    marker = dict(
      size=np.log2(data_i.loc[:,day]+1),
      color = 'orange',
      line = dict(
        width = 2,
        color = 'rgba(68, 68, 68, 0)'
      )
    )))

  fig.update_layout(
    title_text = day+'; infected=' + str(data_i.loc[:,day].sum()),
    showlegend = False,

    geo = go.layout.Geo(

      scope = 'europe',
      showland = True,
      landcolor = 'rgb(243, 243, 243)',
      countrycolor = 'rgb(204, 204, 204)',
      lonaxis = go.layout.geo.Lonaxis(
        range= [ 16.5, 23 ]
      ),
      lataxis = go.layout.geo.Lataxis(
        range= [ 47.5, 50 ]
      ),
      domain = go.layout.geo.Domain(
        x = [ 0, 1 ],
        y = [ 0, 1 ]
      )
    )
  )
  fig.write_image("./gif/med_"+day+".png")
In [ ]:
## Mapa sirenia infekcie po obciach
## Scenar strednej mobility
for i in np.arange(1,101):
  data_i[('day'+str(i))]=sumlist(SIR_low)[:,1,i-1]
data_i.iloc[:,4:]=data_i.iloc[:,4:].apply(np.floor)
for jj in np.arange(100):
  day='day'+str(jj+1)
  fig = go.Figure()

  fig.add_trace(go.Scattergeo(
    locationmode = 'country names',
    lon = data_i.long,
    lat = data_i.lat,
    hoverinfo = 'text',
    text = 'Cases :'+(data_i.loc[:,day].apply(str)),
    mode = 'markers',
    marker = dict(
      size=np.log2(data_i.loc[:,day]+1),
      color = 'green',
      line = dict(
        width = 2,
        color = 'rgba(68, 68, 68, 0)'
      )
    )))


  fig.update_layout(
    title_text = day+'; infected=' + str(data_i.loc[:,day].sum()),
    showlegend = False,

    geo = go.layout.Geo(

      scope = 'europe',
      showland = True,
      landcolor = 'rgb(243, 243, 243)',
      countrycolor = 'rgb(204, 204, 204)',
      lonaxis = go.layout.geo.Lonaxis(
        range= [ 16.5, 23 ]
      ),
      lataxis = go.layout.geo.Lataxis(
        range= [ 47.5, 50 ]
      ),
      domain = go.layout.geo.Domain(
        x = [ 0, 1 ],
        y = [ 0, 1 ]
      )
    )
  )
  fig.write_image("./gif/low_"+day+".png")
In [ ]:
## Tabulka s absolutnymi cislami o pocte infikovanych a vyliecenych pre vybrane dni
I_high=pd.read_csv('./results/I_high.csv').iloc[:,1:].sum(0)
I_med=pd.read_csv('./results/I_med.csv').iloc[:,1:].sum(0)
I_low=pd.read_csv('./results/I_low.csv').iloc[:,1:].sum(0)

R_high=pd.read_csv('./results/R_high.csv').iloc[:,1:].sum(0)
R_med=pd.read_csv('./results/R_med.csv').iloc[:,1:].sum(0)
R_low=pd.read_csv('./results/R_low.csv').iloc[:,1:].sum(0)

pd.DataFrame({'dni':np.arange(200),
       'I_high':I_high.to_numpy() ,
       'R_high':R_high.to_numpy(),
       'I_med':I_med.to_numpy() ,
       'R_med':R_med.to_numpy(),
       'I_low':I_low.to_numpy() ,
       'R_low':R_low.to_numpy() 
       }).to_excel('excel2.xlsx',engine='xlsxwriter')

I_high.iloc[[4,9,19,29,39,49,59,79,99,149,199]].to_numpy()